هر کسی یک دلبر جانانه دارد من تورا
هرکسی یاری درین کاشانه دارد؛ من تو را یک هدف از رفتن میخانه دارد؛ من تو را
هرکه مستی می کند، یک دلبر نازک ادا در کنار ساغر و پیمانه دارد؛ من تو را
هرکه را دیدم به فرداهای خود دل داده است آرزوها در دل دیوانه دارد؛ من تو را
هرکه عاشق میشود با جادوی یک دلفریب در بغل معشوقه ای فتانه دارد؛ من تو را
در طواف عاشقی باید بسوزی دم به دم کعبه ای اینگونه هر پروانه دارد؛ من تو را
هرکسی دریک ستاره بخت خود را دیده است پیش خود یک آسمان افسانه دارد؛ من تو را
عاشق شوریده دل، در دفتر شعرش نوشت: هرکسی یک دلبر جانانه دارد؛ من تو را 

#شعر