بیچاره تر از عاشق بی صبر کجاست

.

بیچاره تر از عاشق بی صبر کجاست

کاین عشق گرفتاری بی هیچ دواست

درمان غم عشق نه صبر و نه ریاست

در عشق حقیقی نه وفا و نه جفاست

.

#شعر