آدم های ساده

همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند.

همان ها که برای همه لبخند دارند.

همان ها که همیشه هستند،

برای همه هستند.

آدمهای ساده را

باید مثل یک تابلوی نقاشی

ساعتها تماشا کرد؛

عمر شان کوتاه است.

بس که هر کسی از راه می رسد

یا ازشان سوء استفاده می کند یا زمینشان میزند

یا درس ساده نبودن بهشان می دهد.

آدمهای ساده را دوست دارم

آدم های ساده بوی ناب" آدم "می دهند

"احمد شاملو "

هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی به این فکر نباش که اون چقدر احمق بوده به این فکر کن که اون چقدر به تو اعتماد داشته . . .

انسان های ساده را احمق فرض نکنیم ؛ باور کنیم آنها خودشان نخواستند که “هفت خط” باشند

کپی : لینک / لینک