سلام

یک عدد بی کار :)

بامزه بود انتشارش دادم :)

توی "درباره من" خودمم هست :)

میتونید توی درباره ی من ازش استفاده کنید :)

بعدا نوشت : 

یه متن خیلی کوتاه بنویسید و عکستون رو بزارید . 

اینجا میتونید کدو بزارید

#کد

<div class="meo-picture">
<div class="flower flower1"></div>
<div class="flower flower2"></div>
<div class="flower flower3"></div>
<div class="text">یه متن کوتاه</div>
</div>
<style><!--
.meo-picture {
 margin: 90px auto 180px;
 z-index: 1;
 border: 10px solid #fff;
 border-radius: 50%;
 transform: translateY(-20%);
 -webkit-transform: translateY(-20%);
 width: 200px;
 height: 200px;
 box-shadow: 0px 0px 80px #5d071f;
 background: url(ادرس عکس);
  background-size: cover;
}
.meo-picture::after {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 background: #fff;
 border-radius: 50%;
 opacity: 1;
 animation: showAWhile 2s, fadeOut 0.6s 2s;
 -webkit-animation: showAWhile 2s, fadeOut 0.6s 2s;
 opacity: 0;
}
.meo-picture {
 animation: show-text 2s 4.5s, show-picture 4.5s;
 -webkit-animation: show-text 2s 4.5s, show-picture 4.5s;
}
.text {
 margin: auto;
 line-height: 1.2em;
 position: absolute;
 text-align: center;
 color: #000;
 font-size: 24px;
 bottom: -80px;
 opacity: 1;
 display: block;
 animation: hideAWhile 4.5s, show 1s 4.5s;
 -webkit-animation: hideAWhile 4.5s, show 1s 4.5s;
}
.flower {
 display: none;
 position: absolute;
 width: 22px;
 height: 22px;
 background: #ff8400;
 border-radius: 50%;
 box-shadow:
  12px 13px 0 #fff000,
  -8px 15px 0 #fff000,
  -16px -3px 0 #fff000,
  16px -6px 0 #fff000,
  -1px -16px 0 #fff000;
}

.flower1 {
 top: 14px;
 left: 14px;
}
.flower1 {
 animation: flower 0.5s 3s, hideAWhile 3s;
 -webkit-animation: flower 0.5s 3s, hideAWhile 3s;
 display: block;
}

.flower2 {
 top: 190px;
 left: 120px;
 transform: scale(0.7);
}
.flower2 {
 animation: flower 0.5s 3.4s, hideAWhile 3.4s;
 -webkit-animation: flower 0.5s 3.4s, hideAWhile 3.4s;
 display: block;
}

.flower3 {
 top: 130px;
 left: 190px;
 transform: scale(1.2);
}
.flower3 {
 animation: flower 0.5s 4s, hideAWhile 4s;
 -webkit-animation: flower 0.5s 4s, hideAWhile 4s;
 display: block;
}

/** Animations **/
@keyframes show-text {
 0% {
  transform: translateY(0%);
  -webkit-transform: translateY(0%);
 }
 100% {
  transform: translateY(-20%);
  -webkit-transform: translateY(-20%);
 }
}
@-webkit-keyframes show-text {
 0% {
  transform: translateY(0%);
  -webkit-transform: translateY(0%);
 }
 100% {
  transform: translateY(-20%);
  -webkit-transform: translateY(-20%);
 }
}

@keyframes rotate {
 0% {
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  transform: rotate(360deg);
 }
}
@-webkit-keyframes rotate {
 0% {
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  transform: rotate(360deg);
 }
}

@keyframes show-picture {
 0% {
  transform: translateY(100%);
  -webkit-transform: translateY(100%);
 }
 100% {
  transform: translateY(0%);
  -webkit-transform: translateY(0%);
 }
}
@-webkit-keyframes show-picture {
 0% {
  transform: translateY(100%);
  -webkit-transform: translateY(100%);
 }
 100% {
  transform: translateY(0%);
  -webkit-transform: translateY(0%);
 }
}

@keyframes show {
 0% {
  opacity: 0;
  bottom: 0;
 }
 100% {
  opacity: 1;
  bottom: -90px;
 }
}
@-webkit-keyframes show {
 0% {
  opacity: 0;
  bottom: 0;
 }
 100% {
  opacity: 1;
  bottom: -90px;
 }
}

@keyframes hideAWhile {
 0% {
  opacity: 0;
 }
 100% {
  opacity: 0;
 }
}
@-webkit-keyframes hideAWhile {
 
 0% {
  opacity: 0;
 }
 100% {
  opacity: 0;
 }
}
@keyframes showAWhile {
 0% {
  opacity: 1;
 }
 100% {
  opacity: 1;
 }
}
@-webkit-keyframes showAWhile {
 
 0% {
  opacity: 1;
 }
 100% {
  opacity: 1;
 }
}

@keyframes fadeOut {
 0% {
  opacity: 1;
 }
 100% {
  opacity: 0;
 }
}
@-webkit-keyframes fadeOut {
 
 0% {
  opacity: 1;
 }
 100% {
  opacity: 0;
 }
}
@keyframes flower {
 0% {
  transform: scale(10) rotate(0deg);
  -ms-transform: scale(10) rotate(0deg);
  -webkit-transform: scale(10) rotate(0deg);
  
  -webkit-filter: blur(30px);
  -moz-filter: blur(30px);
  -o-filter: blur(30px);
  -ms-filter: blur(30px);
  filter: blur(30px);
 }
 100% {
  transform: scale(1) rotate(0deg);
  -ms-transform: scale(1) rotate(0deg);
  -webkit-transform: scale(1) rotate(0deg);
  
  -webkit-filter: none;
  -moz-filter: none;
  -o-filter: none;
  -ms-filter: none;
  filter: none;
 }
}
@-webkit-keyframes flower {
 0% {
  transform: scale(10) rotate(0deg);
  -ms-transform: scale(10) rotate(0deg);
  -webkit-transform: scale(10) rotate(0deg);
  
  -webkit-filter: blur(30px);
  -moz-filter: blur(30px);
  -o-filter: blur(30px);
  -ms-filter: blur(30px);
  filter: blur(30px);
 }
 100% {
  transform: scale(1) rotate(0deg);
  -ms-transform: scale(1) rotate(0deg);
  -webkit-transform: scale(1) rotate(0deg);
  
  -webkit-filter: none;
  -moz-filter: none;
  -o-filter: none;
  -ms-filter: none;
  filter: none;
 }
}
--></style>